Other notices

S.N. Heading Notice Description Status
1
रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ ४०० के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
2
किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना (४५४ मेगावाट) को वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
3
बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलबिधुत आयोजना (४३९ मेगावाट ) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना
4
जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (१०६ मेगावाट) को वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना (वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
5
फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (४८० मेगावाट) को वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना (वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
6
जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
7
Notice Update - 2076/12/11
8
Office Notice to all staff
9
Notice for house rent
10
मौजुदा सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना (२०७६/०७७)
11
Seminar on Electricity for Economic Growth
12
SHORTLISTING NOTICE - Detailed Topographical Survey and Mapping in Hydroelectric Projects
13
Terms of Reference REGISTER OF SPECIALISTS AND EXPERT ENGINEERS AND INTERNATIONAL TEAM LEADER