Career

S.N. Heading Notice Description Status
1
NEC Standing List
2
TOR, Roster of Experts (TSG) August 2020
3
Vacancy Notice
4
TSG notice for Phukot and Jagadulla PROR
5
TSG Notice
6
Result Published
7
Result Published
8
प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
9
IST Notice
10
rescheduled interview notice
11
Result Published- Group Discussion
12
Result Published
13
Group Discussion Result Published
14
Result published- Short term Engineers
15
प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना
16
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुन आउने बारेमा
17
vacancy re-announcement
18
Vacancy Announcement
19
Vacancy Announcement
20
नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
21
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
22
Vacancy Announcement
23
Cancel Notice
24
Result Published
25
Vacancy 2076 Bhadra
26
Cancel Notice
27
Result Published
28
अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने बारे
29
सामुहिक अन्तरबार्तामा उपस्थित हुन आउने बारे सूचना
30
Result 2076 Interview
31
Result 2076
32
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना
33
Vacancy Announcement
34
Application for roster/ register of panel of IST
35
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
36
नियूक्ति सम्बन्धमा
37
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरूरी सूचना
38
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेमा जरुरी सूचना
39
सामुहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन आउने बारे जरूरी सूचना |
40
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
41
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
42
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
43
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
44
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
45
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
46
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
47
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
48
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
49
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
50
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
51
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
52
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
53
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
54
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
55
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
56
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
57
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
58
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
59
VACANCY ANNOUNCEMENT